farshchiyan2

بازدید استاد فرشچیان از گالری تابلو فرش روناس نقش گل واقع در هتل بین المللی قصر مشهد

همزمان با افتتاح نمایشگاه و فروشگاه دائمی تابلو فرش دستباف روناس نقش گل واقع در هتل بین المللی قصر جناب استاد فرشچیان منت نهادند و از این مجموعه نفیس بازدید نمودند و با تایید از آثار خلق شده توسط شركت تعاونی روناس نقش گل راهنمایی های ارزنده ای را در جهت پیشرفت كار نمودند. بدینوسیله مراتب سپاسگزاری مدیران و كار كنان شركت روناس نقش گل را از استاد ارجمند جناب آقای فرشچیان ابراز می دارد.